Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych

na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Administrator Danych:

Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś z siedzibą w Oławie przy ulicy Gazowej 2, 55-200 Oława NIP 9121717138, REGON: 932282238

 

Dla podmiotu:

Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś z siedzibą w Oławie przy ulicy Gazowej 2, 55-200 Oława Kontakt:  recepcja@hotelmarta.com.pl

 

Pozyskanie danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:

– wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;

– obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;

– wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;

– obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;

– w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;

 

 1. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

 

– prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;

– podtrzymania relacji z klientem;

– prowadzenia analiz statystycznych;

– zapewnienia obsługi płatniczej;

– windykacji należności;

– archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;

 

 1. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:

 

 • na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.;
 • na przetwarzanie danych:

– zapisanych w formularzu kontaktowym;

– zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;

– zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: http://www.hotelmarta.com.pl

– przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;

– wizerunkowych;

 

Podanie danych:

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Państwa dane są pobierane:

 • na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;
 • przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
 • w formularzu kontaktowym;
 • prze rezerwacji grupowej;
 • przy zleceniu imprezy;
 • przy zakładaniu karty lojalnościowej;
 • przy korzystaniu z usług fitness;

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

– uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:

 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych,

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

– podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

– innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;

– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przechowywanie danych osobowych:

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;

-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

– statystycznych i archiwizacyjnych;

– maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;

 

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem:  „Do Administratora Danych”:

 • przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
 • przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
 • składając pismo w recepcji hotelowej.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu  udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

MONITORING

 

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1.  Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś z siedzibą w Oławie przy ulicy Gazowej 2, 55-200 Oława w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony  mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej.
 2.  Monitoring wizyjny obejmuje:  recepcję hotelu, hol, restaurację, wejście do Studia Fitness G2, wjazd do hotelu, parking hotelu
 3.  Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś
 4.   W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
 5. a)    listownie: Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś ulicy Gazowa 2, 55-200 Oława
 6. b)    przez e-mail: biuro@hotelmarta.com.pl.
 7. c)    telefonicznie: +48 71 313 40 23
 8.  Kontakt z dyrektorem hotelu – biuro@hotelmarta.com.pl
 9.  Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 10.  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust.1 lit. c i f  RODO.
 11.  Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 12.  Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 13.  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 14.   Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
CEL: INFORMACJA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś z siedzibą w Oławie przy ulicy Gazowej 2, 55-200 Oława 2.    2.    Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych- Pan Marcin Berdyś. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@hotelmarta.com.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
 2.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– świadczenia usług hotelowych;

– marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora, przedstawienia oferty handlowej oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym;

– ochrony osób i mienia.

 1.   Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– obowiązek prawny (art. 6 ust.1 lit. c) RODO);

– zawarcie i realizacja umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO);

– zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku udziału w programie lojalnościowym, przedstawienia oferty handlowej  (art.6 ust.1 lit. a) RODO)

– prawnie uzasadniony interes Administratora w przypadku: marketingu bezpośredniego i monitoringu wizyjnego (art.6 ust.1 lit. f) RODO).

 1.  Państwa dane osobowe:

– mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują

z Administratorem lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy o współpracy

w tym umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych, podmiotom uprawnionym

do uzyskiwania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązującego przepisu prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora.

– nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 1.  Państwa dane osobowe przechowywane będą:

– 6 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

– w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.

 1.  Posiadają Państwo prawo:

-dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania;

-wniesienia sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania Państwa danych osobowych;

– cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

– posiadają również Państwo prawo żądania od Administratora przeniesienia Państwa danych do  innego Administratora, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

 1.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2.  Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na świadczone usługi, warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego, warunkiem przedstawienia oferty handlowej oraz wymogiem ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3.  Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu poza przypadkiem udzielenia zgody na takie przetwarzanie w celach handlowych i udziału w programie lojalnościowym.

 

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: DLA KONTRAHENTA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach.

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna zgodnie z art. 14 ust. 1 RODO ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

 

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś z siedzibą w Oławie przy ulicy Gazowej 2, 55-200 Oława 2.   2.  Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych- Pan Marcin Berdyś pod adresem e-mail: biuro@hotelmarta.com.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
 2.  Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu zawarcia               i wykonania umów z kontrahentami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach:

    przez okres trwania umowy i rozliczeń po jego zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

    spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;

    ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;

    weryfikacji wiarygodności płatniczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy;

    wykrywania nadużyć i zapobiegania im (art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 1 lit. f RODO) – przez okres trwania umowy,  a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne;

    w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

 1.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu.
 2.  Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
 3.  Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej bazie kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona przed nieupoważnionym dostępem lub utratą. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, po czym będziemy je archiwizować przez 6 lat.
 4.  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa, czy podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy.
 5.  Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6.  Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie                z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą   w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
 7.  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

 

Informujemy również, że :

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: INFORMACJA DLA OSÓB NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO U ADMINISTRATORA

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest firma Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś z siedzibą w Oławie przy ulicy Gazowej 2, 55-200 Oława
 2.  Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych – Pan Marcin Berdyś. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@hotelmarta.com.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3.  Monitoring wizyjny prowadzony jest w poszczególnych obiektach przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.
 4.  Miejsca monitorowane  zostały oznaczone, a wykaz miejsc monitorowanych jest dostępny w każdym podmiocie na tablicy informacyjnej przy wejściu do obiektu.
 5.  W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
 6. a)    listownie:  Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś z siedzibą w Oławie przy ulicy Gazowej 2, 55-200 Oława
 7. b)    poprzez adres e-mail:  biuro@hotelmarta.com.pl
 8. c)    telefonicznie: +48 71 313 40 23
 9.    Hotel Marta s.c dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:
 10. a) na wniosek osób trzecich;
 11. b) na wniosek organów prowadzących postępowania;
 12. c) na wniosek Zarządu Administratora Danych
 13.     Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.  Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego

są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 1.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).
 2.  Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów.
 3.  Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 4.  Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań tylko w uzasadnionych przypadkach.
 5.  Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7.  Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem  profilowania.

 

Informujemy również, że :

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: DLA GOŚCIA HOTELOWEGO-KORZYSTANIE Z USŁUG NOCLEGOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś z siedzibą w Oławie przy ulicy Gazowej 2, 55-200 Oława
 2.  Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych- Pan Marcin Berdyś. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@hotelmarta.com.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3.  Do usługi noclegowej Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następującym  zakresie: imię i nazwisko, numer kontaktowy (w przypadku rezerwacji telefonicznej) oraz numer dokumentu tożsamości (jako uzasadniony interes prawny w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń).
 4.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji usługi.
 5.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) oraz lit.f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty uczestniczące w realizacji usług na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub umowy o współpracy.
 7.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora w przypadku wystawienia faktury VAT przez okres 6 lat, a w systemie recepcyjnym po zakończeniu usługi dane będą przechowywane tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na dalsze ich przetwarzanie do celów przyspieszenia rejestracji w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usługi noclegowej.
 8.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10.  Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informujemy również, że :

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. AdministratoremPaństwa danych osobowych jest firma Hotel Marta Sp. Cywilna Marta Berdyś, Marcin Berdyś z siedzibą w Oławie przy ulicy Gazowej 2, 55-200 Oława
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@hotelmarta.com.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu w związku  z epidemią COVID-19
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art.9 ust.1 lit.i) RODO  (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi),

-art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

– wytyczne  Głównego Inspektoratu  Sanitarnego  z dnia 29  kwietnia 2020 r. dotyczące funkcjonowania hoteli, obiektów, pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydane na podstawie  art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 1. Państwa dane osobowe:

mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują

z Administratorem lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy o współpracy

w tym umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych, podmiotom uprawnionym

do uzyskiwania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązującego przepisu prawa.

 1. Podanie  danych osobowych  jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą:

przez okres rozprzestrzeniani się  COVID-19.

 1. Posiadają Państwo prawo:

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania;

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania Państwa danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul.Stawki 2, Warszawa)